ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  (υποβολή αιτήσεων από 22/12/2022 )

SWISS APPROYVAL ΚΔΒΜ ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Σ ΔΡΙΤΣΑ 18 ΜΕΓΑΡΑ )

ΤΗΛ 2296023456

Το πρόγραμμα αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα με θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών συνολικά (12 δια ζώσης εκπαίδευση, 48 σύγχρονη και 20 ασύγχρονη τηλεκατάρτιση). Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5€/ώρα ( συνολικά 400 ευρώ) .

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

, 1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. 2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται , μέσω της  ιστοσελίδας  https://www.voucher.gov.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζόμενων για κατάρτιση μέσω των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, στη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν τα παρακάτω

  • Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
  •  Απολυτήριο, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών,καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου. 
  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3), στην οποία θα δηλώνει ότι: α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων. β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
  •  · Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

Η αίτησή πρέπει να διαφυλαχθεί  σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της , το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.